To Japanese version
   List of TUS geometry seminars              

  ・ TUS Geometry Seminar (ホームページ)
   Organizers : Makiko Tanaka, Naoyuki Koike, Susumu Hirose,
      Akifumi Sako, Takao, Satoh, Hisanori Ohashi,
      Daisuke Yamakawa, Kurando Baba
  ・ Kagurazaka Differential Geometry Seminar (ホームページ)
   Organizers : Naoyuki Koike, Makiko Tanaka, Susumu Hirose,
      Akifumi Sako, Yasufumi Nitta, Kurando Baba,
      Toru Kajigaya, Shunsuke Saito, Tsukasa Takeuchi